Кандидатстване за ресурсно подпомагане в детската градина/училището:

Процедура:

1. Родителите заявяват пред директора на училището/детската градина желанието си за осигуряване на допълнителна подкрепа от специалисти. Заявлението е придружено от копие на становището на ЕКПО.

2. На основание заявлението на родителите и становището на ЕКПО на РИО, директорът на учебното заведение изготвя заявка за ресурсно подпомагане и я представя в Ресурсен център София-град.

3. Съгласно действащата нормативна уредба, директорът на детската градина/училището със своя заповед формира вътреучилищен екип в подкрепа на интеграцията и социализацията на детето/ученика със специални образователни потребности.

Необходими документи:

Молба на родителя до директора на детската градина/училището за осигуряване на ресурсно подпомагане
Копие на становище на ЕКПО на РИО
Копие от акт за раждане
Копие на медицински документ/и
Становище на психолог
Становище на логопед
Педагогическа характеристика (ако детето/ученикът вече посещава детската градина/училището)
Други документи, удостоверяващи необходимостта от ресурсно подпомагане